FRAUDE EN VERZEKERINGEN: GEEN GOEDE COMBINATIE!

In 2017 konden verzekeraars bij maar liefst 11.500 personen aantonen dat zij via de verzekering fraude wilden plegen. Het totaal van de ontdekte fraudes bedraagt maar liefst 101 miljoen euro.

Fraudes in allerlei vormen
Klassiek is de verzekerde die zijn eigen woning in de brand steekt om daarmee het verzekeringsgeld te kunnen incasseren. Of de claim op de reisverzekering voor een wel heel erg dure zonnebril. Maar ook komen er “bijzondere” situaties voor. Wat te denken van een recente zaak waar na een verkeersongeval een familielid van de bestuurder snel in de auto stapte en vervolgens claimde als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt te zijn geraakt?

Kans op ontdekking wordt steeds groter
Verzekeringsmaatschappijen besteden steeds meer aandacht aan het signaleren van mogelijke fraudes. Mede hierdoor steeg in 2017 het aantal ontdekte fraudes met 15% ten opzichte van 2016. Een belangrijk (nieuw) hulpmiddel bij het opsporen van fraude is een database die fraudeonderzoekers van verzekeringsmaatschappijen kunnen raadplegen. Via deze database wordt gecontroleerd of en zo ja bij welke verzekeraar een persoon of een pand is verzekerd. Heeft een fraudeur hetzelfde risico bij meerdere verzekeraars verzekerd en claimt hij een bepaalde schade bij deze verzekeraars, dan wordt dit via dit systeem snel zichtbaar.

Consequenties zijn groot
De consequenties bij fraude zijn groot. De belangrijkste zijn:

  • De meeste verzekeraars doen bij fraude direct aangifte bij justitie. Een strafrechtelijke sanctie en bijbehorend strafblad kan het gevolg zijn.
  • Uiteraard wordt bij fraude de schade niet vergoed. De fraudeur van wie bewezen wordt dat deze bijvoorbeeld zijn eigen woning in de brand heeft gestoken, blijft met de aanzienlijke schade zitten.
  • Verzekeraars mogen de door hen gemaakte kosten om de fraude te bewijzen op de dader verhalen tot maximaal 532 euro. In anderhalf jaar hebben verzekeraars op deze manier meer dan een half miljoen euro aan onderzoekskosten ontvangen van fraudeurs.
  • De fraude kan ook opgeslagen worden in een apart register. Een dergelijke registratie kan tot acht jaar blijven bestaan. Bij ernstige vormen van fraude is deze vermelding voor elke verzekeraar te raadplegen. De consequentie hiervan kan zijn dat het voor de fraudeur heel lastig wordt om zich binnen deze acht jaar opnieuw te verzekeren. Is het toch mogelijk deze verzekering af te sluiten dan gaat dit vaak gepaard met hogere premies en beperkingen in de omvang van de verzekeringsdekking.

Twijfel? Bespreek het met ons
Verzekeringsmaatschappijen worden veel alerter op fraude. Terecht omdat fraudes de premies van verzekeringen onnodig doen stijgen. Alle goedwillende verzekerden hebben er belang bij dat verzekeringsmaatschappijen fraude actief tegengaan.

Het overgrote deel van de verzekerden heeft helemaal niet de bedoeling om fraude te plegen. Ook bij ons kantoor maken wij het regelmatig mee dat in het kader van een schademelding, relaties per ongeluk verkeerde informatie geven. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld het kind dat een schade heeft veroorzaakt en niet de hele waarheid durft op te biechten. Of de verloren en geclaimde IPad die na de vakantie toch weer “in dat ene bijzondere vakje van de koffer” terug wordt gevonden. Ons advies: denk dan niet “laat maar zitten”, maar neem contact met ons op. Wij zullen de verzekeraar dan informeren over het ontstane misverstand. Op deze wijze voorkomen wij dat u, zonder dat u daartoe ooit de intentie heeft gehad, toch betrokken raakt bij fraudeonderzoek.